چرخ میان دوز
چرخ میان دوز

K4-UT

چرخ میان دوزی صفحه تخت با سرعت بالا
عملکرد اتوماتیک , افزایش راندمان کاری